Conference Core Organizing Team

Patrons

• Dr VT Ingalhalikar
• Dr SM Hardikar
• Dr S Rajasekaran
• Dr PK Dave
• Dr Arvind Jayswal
• Dr Shekhar Y Bhojraj
• Dr Sajan Hegde
• Dr Ram Chaddha
• Dr Raghav Dutt Mulukutla

Chairman

• Dr HS Chhabra

 

Co-Chairman

• Dr S K Srivastava
• Dr Shankar Acharya

Organizing Secretaries

• Dr Ajoy Shetty
• Dr Gautam Zaveri

Secretaries

• Ms Neema Bisht (In-charge)
• Ms Meenakshi Mohan

© 2020 rights reserved by ASSICON 2020